Bioloxía e Xeoloxía 3º
A próxima proba da materia de bioloxía corresponde aos temas 7 e 8 que son os temas adicados á función de REPRODUCIÓN e SAÚDE E ENFERMIDADE.  Aínda que debes estudar todo o exposto nos temas e recordar as explicacións da clase, o seguinte guión pode servir para organizar a información ou afianzar aqueles conceptos importantes para comprender todo o tema:

TEMA 7:
·      A reprodución nos seres humanos:
·      Procesos necesarios: formación gametos, fecundación, desenvolemento embrionario, nacemento.
·      Activación do aparato reprodutor    
·      Anatomía do aparato reprodutor feminino
·      óvulos
·      ciclo ovárico e mentrual
·      Anatomía do aparato reprodutor masculino
·      espermatozoides.
·      Etapas do profeso de formación dun novo individuo:
·      fecundación
·      nidación
·      placentación
·      xestación
·      nacemento (parto)
·      dilatación
·      expulsión
·      libramento
·      Reprodución asistida
·      Inseminación artificial
·      FIVTE
·      Métodos anticonceptivos. (cales son?, mecanismo de actuación…)
·      Sexualidade.


TEMA 8:
·      Que é a saúde e de que depende?
·      Clasificación das enfermidades
·      Expansión das enfermidades na poboación
·      Endemia
·      Epidemia
·      Pandemia
·      Tipos de axentes infecciosos:  (características e exemplos)
·      bacterias
·      protozoos
·      Fungos
·      Virus
·      Mecanismos para evitar a contaminación:
·      Transmisión das enfermidades infecciosas
·      Vías de entrada
·      Transmisión
·      Niveis de defensa do organismo
·      Resposta inflamatoria
·      Resposta inmunitaria
·      Medicina
·      Vacinas, soros e antibióticos
·      Transplantes
·      Vida saudable
A seguinte proba do curso incluirá os temas 5 e 6 que son os temas adicados á funcion de RELACIÓN; e ainda que debes estudar todo o exposto nos temas e recordar as explicacións da clase, o seguinte guión pode servir para organizar a información ou afianzar aqueles conceptos importantes para comprender todo o tema:


TEMA 5:
·      A función de relacion e coordinación a realizan simultáneamene:
·      O sistema hormonal ou endocrino
·      O sistema nervioso    
·      A función de coordinación lévasea cabao en tres fases ou etapas:
·      recepción do estímulo
·      interpretación da información (toma de decisións)
·      Actuación ou execucións das decisións tomadas.
·      O sistema endocrino e o nervioso teñen características diferentes.
·      Glándulas endocrinas:
·      hipotálamo
·      epífise
·      hipófise
·      tiroide
·      paratiroide
·      suprarrenais
·      páncreas
·      gónadas (ovarios e testículos)
·      Mecanismo de control hormonal

·      Neurona: unidade anatómica e funcional do sistema nervioso.
·      Estrutura (partes)
·      tipos (aferentes, eferentes e interneuronas)
·      Transmisión do impulso nervioso
·      eléctrico por dentro da neurona
·      químico entre neuronas: neurotransmisores
·      mecanismo da sinapse nerviosa
·      Organización do sistema nervioso:
·      clasificación anatómica:
·      Sistema Nervioso Central
·      encéfalo (cerebro, cerebelo, tronco do encéfalo)
·      Médula espiñal
·      Proteccións: ósos, meninxes, LCR
·      Sistema Nervioso Periférico
·      Clasificación funcional
·      Sistema nervioso somático ou voluntario
·      Sistema nervioso autónomo ou vexetativo:
·      sistema simpático
·      sistema parasimpático


TEMA 6:
·      Clasificación dos receptores:
·      En función da localización: interorreceptores y exterorreceptores
·      En función do tipo de estímulo que detectan:
·      fotorreceptores
·      quimiorreceptores
·      termorreceptores
·      mecanorreceptores
·      nociceptores  
·      Estes receptores se agrupan formando os órganos dos sentidos:
·      a pel e o tacto
·      os ollos e a vista
·      Os oídos, audición e equilibrio.
·      Olfacto
·      Gusto
·      Sensación, percepción emoción e sentimento.
·      Efectores:
·      Sistema muscular: tipos de músculos
·      Sistema esquelético:
·      ósos
·      articulacións
·      móviles, semimóviles e fixas
·      tendóns e ligamentos
·      Lesións do sistema locomotor

 A segunda proba da materia de Bioloxía do curso será o martes día 12  de decembro.

Os contidos que debes dominar para preparar a proba son:


Os alimentos e a dieta
·         Que é unha dieta?
·         Funcións dos alimentos:
·         Enerxética
·         Plástica
·         reguladora
·         A roda dos alimentos
·         A enerxía dos alimentos
·         Tipos de enerxía que utilizamos
·         Enerxía que aporta cada tipo de nutriente
·         Enerxía que necesitamos
·         Dieta equilibrada e tipos de dietas
·         Problemas que aparecen cando a dieta non é equilibrada
·         Etiquetaxe:
  Para que sirve
  Que información debe conter
·         Conservación dos alimentos
  Por que se deterioran os alimentos
  Métodos de conservación

A eliminación dos refugallos e o transporte
·         Tipos de refugallos (Dióxido de carbono, urea, suor…)
·         Órganos excretores:
·         pel
·         No sistema respiratorio os pulmóns
·         Sistema urinario
·         Partes do sistema urinario
·         Riles
·         Uréteres
·         Vexiga
·         Uretra
·         Nefróns:
·         Unidades anatómicas e funcionais dos riles
·         Estrutura:
  Cápsula
  Tubo fino
·         Funcionamento dos riles
·         Función dos riles:
  Depurar o sangue dos refugallos
  Homeostase: contribuir a manter constantes as cantidades de auga e sales minerais do sangue
·         Problemas no funcionamento do sistema urinario

·         Sistema circulatorio: compoñentes
  Sangue
·         Composición
·         funcións
  Vasos sanguíneos
·         Veas
·         Arterias
·         capilares
  corazón
·         estrutura
·         percorrido do sangue no corazón
·         Circulación sanguínea:
·         Latexo do corazón
·         Dobre circuito
·         Problemas do sistema circulatorio
·         Sistemas que interveñen na función de nutrición
 A primerira proba da materia de Bioloxía do curso será o venres día 3  de novembro.

Os contidos que debes dominar para preparar a proba son:

DO TEMA 1:
- que é unha célula.
- microscopios:  tipos e características
- partes comúns a tódas as células:
       - membrana plasmática: función
       - citoplasma: orgánulos
                        - aparato de golgi
                        - retículo endoplasmático (liso e rugoso)
                        - ribosomas
                        - vacuolos
                        - mitocondrias
                        - centríolos
                        - citoesqueleto
                        - lisosomas
       - núcleo:
                        - envoltura nuclear
                        - nucleoplasma
                        - nucléolo
                        - cromatina

 - Formas nas que a célula intercambia materia co medio:
       - sen gasto enerxético:
                       - difusión
                       - ósmose
       - con gasto enerxético
                       - transporte activo
                       - endocitose

 - células especializadas
 - célula nai
 - tecidos: definición e tipos:
                      - epitelial
                      - conectivo
                      - nervioso
                      - muscular

 - Medio externo e medio interno.
 - Órganos
 - Sistemas
 - Niveis de organización da materia viva.

DO TEMA 2:
 • Diferenza entre alimento e nutriente
 • Tipos de nutrientes
 • Como se obteñen os nutrientes?
 • Para que se necesitan os nutrientes?
 • Sistema respiratorio
  • Función
  • Partes
  • circulación do aire
  • Proceso do intercambio de gases
  • Enfermidades relacionadas co sistema respiratorio
 • Compoñentes dos alimentos
  • Sustancias inorgánicas (auga e sales minerais)
  • Sustancias orgánicas (proteinas, glícidos, lípidos e vitaminas)
 • Sistema dixestivo
  • Función
  • Partes
   • tubo dixestivo
   • glándulas dixestivas
  • proceso da dixestión 
   • dixestión mecánica
   • dixestión química
  • Absorción intestinal
  • Enfermidades relacionadas co sistema dixestivo